Pembahasan Soal Simak UI Matematika Dasar KD2 tahun 2014


Nomor 1
Jika diketahui $x<0$ , maka banyaknya penyelesaian yang memenuhi sistem persamaan $\left\{ \begin{array}{c} x^2-ax+2014=0 \\ x^2-2014x+a=0 \end{array} \right.$ , adalah ...
$\clubsuit \, $ Kurangkan kedua persamaan
$\begin{array}{cc} x^2-ax+2014=0 & \\ x^2-2014x+a=0 & - \\ \hline (-a+2014)x+(-a+2014) = 0 & \end{array} $
Bentuk $ (-a+2014)x+(-a+2014) = 0 \, \, \, $ mempunyai penyelesaian hanya untuk $ x = -1 $
Cara :
$ \begin{align} (-a+2014)x+(-a+2014) & = 0 \\ (-a+2014)x & = - (-a+2014) \\ x & = \frac{- (-a+2014)}{(-a+2014)} \\ x & = -1 \end{align}$
Jadi, banyaknya penyelesaian ada satu solusi nilai $ x $ yaitu $ x = -1 . \heartsuit $
Nomor 2
Nilai $a$ yang memenuhi $\frac{1}{{}^{10}\log a}+\frac{1}{{}^{\sqrt{10}}\log a}+\frac{1}{{}^{\sqrt{\sqrt{10}}}\log a}+...=200$ adalah ...
$\spadesuit \, $ Konsep dasar
Sifat : ${}^a \log b = \frac{1}{{}^b \log a} \, $ dan $ {}^a \log b + {}^a \log c = {}^a \log (bc) $
Definisi : $ {}^a \log b = c \leftrightarrow a^c = b $
Geometri tak hingga : $ s_\infty = \frac{a}{1-r} $
eksponen : $ a^m . a^n = a^{m+n} \, $ dan $ a^m = b \rightarrow a = b^\frac{1}{m} $
$\spadesuit \, $ Menentukan nilai $ a $
$\begin{align} \frac{1}{{}^{10}log a}+\frac{1}{{}^{\sqrt{10}}log a}+\frac{1}{{}^{\sqrt{\sqrt{10}}}log a}+... & = 200 \\ {}^a \log 10 + {}^a \log \sqrt{10} + {}^a \log \sqrt{\sqrt{10}} + ... & = 200 \\ {}^a \log 10^1 + {}^a \log 10^\frac{1}{2} + {}^a \log 10^\frac{1}{4} + ... & = 200 \\ {}^a \log (10^1.10^\frac{1}{2}.10^\frac{1}{4}....) & = 200 \\ {}^a \log 10^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+....} & = 200 \\ {}^a \log 10^{s_\infty} & = 200 \\ {}^a \log 10^{\frac{1}{1-\frac{1}{2}}} & = 200 \\ {}^a \log 10^2 & = 200 \\ 2.{}^a \log 10 & = 200 \\ {}^a \log 10 & = 100 \\ a^{100} & = 10 \\ a & = 10^\frac{1}{100} \end{align}$
Jadi, nilai $ a = 10^\frac{1}{100} . \heartsuit $
Nomor 3
Malik dan Ali melakukan permainan lempar anak panah. Malik melempar tepat sasaran dengan peluang 0,65 , sedangkan Ali melempar tepat sasaran dengan peluang 0,45. Malik memenangkan permainan jika Malik melempar tepat sasaran dan Ali tidak mengenai sasaran. Sebaliknya, Ali menang jika Ali melempar tepat sasaran dan Malik tidak mengenai sasaran. Kondisi lainnya adalah permainan seri. Peluang bahwa permainan akan berakhir seri adalah ...
$\clubsuit \, $ Peluang komplemen : $P(X^c)=1-P(X)$
Permisalan :
$P(M)$ : Peluang Malik tepat sasaran , $P(M^c)$ : Peluang Malik tidak tepat sasaran.
$P(A)$ : Peluang Ali tepat sasaran , $P(A^c)$ : Peluang Ali tidak tepat sasaran .
$\clubsuit \, $ Peluang masing-masing:
$P(M)=0,65 \Rightarrow P(M^c)=1-P(M)=1-0,65=0,35 $
$P(A)=0,45 \Rightarrow P(A^c)=1-P(A)=1-0,4=0,55 $
$\clubsuit \, $ Ada empat kemungkinan permainan :
i). Malik menang dan Ali kalah ($P(M).P(A^c)$)
ii). Malik kalah dan Ali menang ($P(M^c).P(A)$)
iii). Seri : keduanya tepat sasaran ($P(M).P(A)$)
iv). Seri : keduanya tidak tepat sasaran ($P(M^c).P(A^c)$)
Sehingga peluang seri adalah
$P(Seri) = P(M).P(A) + P(M^c).P(A^2) $
$ P(Seri) = 0,65 \times 0,45 + 0,35 \times 0,55 = 0,4850 $
Jadi, peluang permainan seri adalah 0,4850. $ \heartsuit $
Nomor 4
Parabola $y=ax^2+bx+c$ mempunyai titik puncak di $(p,p)$ dan titik potong terhadap sumbu $y$ di $(0,-p)$ . Jika $p\neq 0$, maka $b$ adalah ...
$\spadesuit \, $ Substitusi titik ($0,-p$) ke $ y=ax^2+bx+c$
$ y=ax^2+bx+c \rightarrow -p = a.0^2 + b.0 + c \rightarrow c = -p $
Sehingga parabolanya menjadi : $ y=ax^2+bx+-p \, $ ....(i)
$\spadesuit \, $ Substitusi titik ($p,p$) ke bentuk (i)
$\begin{align} (p,p) \rightarrow y & =ax^2+bx+-p \\ p & =a.p^2+b.p+-p \\ ap^2+bp & = 2p \\ ap^2+bp - 2p & = 0 \\ p(ap+b-2) & = 0 \\ p = 0 \vee ap + b -2 & = 0 \end{align}$
karena $ p \neq 0, \, $ maka yang memenuhi adalah $ ap+b-2 =0 \, $
atau $ ap + b = 2 \, $ ...(ii)
$\spadesuit \, $ Titik puncak $ (x_p, y_p ) = (p,p) \, $ dengan $ x_p = \frac{-b}{2a} $
$\begin{align} y=ax^2+bx+-p \rightarrow x_p & = \frac{-b}{2a} \\ p & = \frac{-b}{2a} \\ ap & = \frac{-b}{2} \end{align}$
$\spadesuit \, $ Substitusi $ ap = \frac{-b}{2} \, $ ke bentuk (ii)
$\begin{align} ap + b & = 2 \\ \frac{-b}{2} + b & = 2 \\ \frac{b}{2} & = 2 \\ b & = 4 \end{align}$
Jadi, nilai $ b = 4. \heartsuit $
Nomor 5
Misalkan $a=\sqrt[3]{\sqrt{124}+\sqrt{65}} , b=\sqrt{\sqrt[3]{124}+\sqrt{65}}\, $ dan $c=\sqrt{\sqrt{124}+\sqrt[3]{65}}$. Hubungan yang benar antara $a, b$ dan $c$ adalah ...
Cara I : Menentukan nilai pendekatan masing-masing
$\sqrt{124} = 11,... \, \, \sqrt{65} = 8,... $
$\sqrt[3]{124} = 4,... \, \, \sqrt[3]{65}= 4,... $
$\clubsuit \, $ Menentukan nilai ketiga bilangan
$a=\sqrt[3]{\sqrt{124}+\sqrt{65}} = \sqrt[3]{11,...+8,...}= \sqrt[3]{19,...} = 2,... $
$b=\sqrt{\sqrt[3]{124}+\sqrt{65}} = \sqrt{4,...+8,...}= \sqrt{12,...} = 3,... $
$c=\sqrt{\sqrt{124}+\sqrt[3]{65}} = \sqrt{11,...+4,...} = \sqrt{15,...} $
Dari nilai ketiga bilangan, diperoleh hubungan : $ a < b < c $
Jadi, hubungan ketiga bilangan adalah $ a < b < c . \heartsuit$

Cara II : Dengan konsep perpangkatan
$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab $
$(a+b)^3=a^3+b^3+3a^2b+3ab^2 $
$\clubsuit \, $ Ketiga bilangan dipangkatkan 6
$\begin{align} a^6 & =(\sqrt[3]{\sqrt{124}+\sqrt{65}})^6 = (\sqrt{124}+\sqrt{65})^2 \\ & = 124 + 65 + 2.\sqrt{124}.\sqrt{65} \end{align}$
$\begin{align} b^6 & =(\sqrt{\sqrt[3]{124}+\sqrt{65}})^6 = (\sqrt[3]{124}+\sqrt{65})^3 \\ & = 124 + 65\sqrt{65} + 3\sqrt[3]{124}\sqrt[3]{124}\sqrt{65} + 3\sqrt{124}\sqrt{65} \end{align}$
$\begin{align} c^6 & =(\sqrt{\sqrt{124}+\sqrt[3]{65}})^6 = (\sqrt{124}+\sqrt[3]{65})^6 \\ & = 124\sqrt{124}+65+3.124.\sqrt[3]{65} + 3\sqrt{124}\sqrt[3]{65}\sqrt[3]{65} \end{align}$
$\clubsuit \, $ Menentukan hubungan ketiga bilangan
Hubungan $ a^6 $ dan $ b^6 $ :
$ 124 + 65\sqrt{65} > 124 + 65 \, $ dan $ 3\sqrt[3]{124}\sqrt[3]{124}\sqrt{65} > 2.\sqrt{124}.\sqrt{65} \, $ artinya nilai $ b^6 > a^6 \, $ sehingga nilai $ b > a \, $ ....(i)
Hubungan $ c^6 $ dan $ b^6 $ :
$ 124\sqrt{124}+65+3.124.\sqrt[3]{65} > 124 + 65\sqrt{65} $
$ 3.124.\sqrt[3]{65} + 3\sqrt{124}\sqrt[3]{65}\sqrt[3]{65} > 3\sqrt[3]{124}\sqrt[3]{124}\sqrt{65} + 3\sqrt{124}\sqrt{65} \, $ artinya nilai $ c^6 > b^6 \, $ sehingga nilai $ c > b \, $ ....(ii)
Dari (i) dan (ii) diperoleh hubungan : $ c > b > a \, $ atau $ a < b < c $
Jadi, hubungan ketiga bilangan adalah $ a < b < c . \heartsuit$
Nomor Soal Lainnya : 1-5 6-10 11-15 16-20

Pembahasan Soal UMPTN Matematika IPA tahun 2000 nomor 6 sampai 10


Nomor 6
Jika $ \alpha \, $ dan $ \, \beta \, $ sudut lancip, $ \, \cos (\alpha - \beta ) = \frac{1}{2}\sqrt{3} \, $ dan $ \cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} , \, $ maka $ \, \frac{\cos (\alpha + \beta )}{\cos (\alpha - \beta )} = ..... $
$\spadesuit \, $ Konsep dasar
$ \cos (x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y $
$ \cos (x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y $
$\spadesuit \, $ Menentukan nilai $ \sin \alpha \sin \beta \, $
$\begin{align} \cos (\alpha - \beta ) & = \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta & = \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2} + \sin \alpha \sin \beta & = \frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin \alpha \sin \beta & = \frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2} \end{align}$
$\spadesuit \, $ Menentukan $ \, \cos (\alpha + \beta ) $
$\begin{align} \cos (\alpha + \beta ) & = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \cos (\alpha + \beta ) & = \frac{1}{2} - ( \frac{1}{2}\sqrt{3} - \frac{1}{2} ) \\ \cos (\alpha + \beta ) & = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{align}$
$\spadesuit \, $ Menentukan hasilnya
$\begin{align} \frac{\cos (\alpha + \beta )}{\cos (\alpha - \beta )} & = \frac{1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \\ & = \frac{1 - \frac{1}{2}\sqrt{3}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} . \frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}} \\ & = \frac{2\sqrt{3} - 3}{3} \\ \frac{\cos (\alpha + \beta )}{\cos (\alpha - \beta )} & = \frac{2}{3}\sqrt{3} - 1 \end{align}$
Jadi, nilai $ \frac{\cos (\alpha + \beta )}{\cos (\alpha - \beta )} = \frac{2}{3}\sqrt{3} - 1 . \heartsuit $
Nomor 7
Gradien garis singgung suatu kurva di titik ($x,y$) adalah $ 3\sqrt{x} $ . Jika kurva ini melalui titik (4,9), maka persamaan garis singgung kurva ini di titik berabsis 1 adalah ....
$\clubsuit \, $ Konsep dasar
Gradien garis singgung : $ m = f^\prime (x) $
dan $ \, f(x) = \int f^\prime (x) \, dx $
integral : $ \int ax^n \, dx = \frac{a}{n+1} x^{n+1} + c $
$\clubsuit \, $ Menentukan fungsi $ f(x) \, $ dengan $ m = f^\prime (x) = 3\sqrt{x} \, $ dan substitusi titik (4,9)
$\begin{align} f(x) & = \int f^\prime (x) \, dx \\ f(x) & = \int 3\sqrt{x} \, dx = \int 3.x^\frac{1}{2} \, dx \\ f(x) & = 3.\frac{2}{3}.x^\frac{3}{2} + c \\ f(x) & = 2x\sqrt{x} + c \\ (4,9) \rightarrow f(x) & = 2x\sqrt{x} + c \\ 9 & = 2.4.\sqrt{4} + c \\ c & = -7 \end{align}$
Sehingga fungsinya : $ f(x) = 2x\sqrt{x} - 7 $
$\clubsuit \, $ Menentukan titik singgung di absis 1 ( $ x = 1 $ )
$\begin{align} x= 1 \rightarrow f(x) & = 2x\sqrt{x} - 7 \\ f(1) & = 2.1.\sqrt{1} - 7 = -5 \end{align}$
Sehingga titik singgungnya : ($x_1,y_1$) = (1,-5)
$\clubsuit \, $ Menentukan gradien garis singgung di absis 1 ( $ x = 1 $ )
$ x= 1 \rightarrow m = 3\sqrt{x} = 3\sqrt{1} = 3 $
$\clubsuit \, $ Menentukan persamaan garis singgung (PGS) di titik ($x_1,y_1$) = (1,-5) dan gradien $ m = 3 $
$\begin{align} y-y_1 & = m(x-x_1) \\ y-(-5) & = 3(x-1) \\ y+5 & = 3x - 3 \\ 3x - y - 8 & = 0 \end{align}$
Jadi, PGS nya adalah $ 3x - y - 8 = 0 . \heartsuit$
Nomor 8
Jumlah semua akar persamaan :
$ 10 (x^2-x-12)^{\log (x^2-x-12) } = (x-4)^2(x+3)^2 $
adalah .....
$\spadesuit \, $ Konsep logaritma
Sifat : $ {}^a \log b^n = n. {}^a \log b $
Definisi : $ {}^a \log x = c \leftrightarrow x = a^c $
$\spadesuit \, $ Misalkan : $ p = x^2 - x - 12 , \, $ dan $ \, a = \log p $
Manyelesaikan soalnya
$\begin{align} 10 (x^2-x-12)^{\log (x^2-x-12) } & = (x-4)^2(x+3)^2 \\ 10 (x^2-x-12)^{\log (x^2-x-12) } & = [(x-4)(x+3)]^2 \\ 10 (x^2-x-12)^{\log (x^2-x-12) } & = [x^2-x-12]^2 \\ 10 (p)^{\log (p) } & = p^2 \, \, \text{(log kan kedua ruas)} \\ \log ( 10 (p)^{\log (p) } ) & = \log ( p^2 ) \\ \log 10 + \log (p)^{\log p } & = 2 \log p \\ 1 + \log p . \log p & = 2 \log p \, \, \text{(subst. } \, a = \log p \, ) \\ 1 + a. a & = 2a \\ a^2 - 2a + 1 & = 0 \\ (a-1)(a-1) & = 0 \\ a_1 = 1 \vee a_2 & = 1 \\ a_1 = 1 \rightarrow \log p_1 & = 1 \rightarrow p_1 = 10^1 = 10 \\ a_2 = 1 \rightarrow \log p_2 & = 1 \rightarrow p_2 = 10^1 = 10 \end{align}$
$\spadesuit \, $ Menentukan jumlah akar-akarnya dengan $ p = x^2 - x - 12 $
$\begin{align} p_1 = 10 \rightarrow x^2 - x - 12 & = 10 \\ x^2 - x - 22 & = 0 \\ x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} = \frac{-(-1)}{1} & = 1 \\ p_2 = 10 \rightarrow x^2 - x - 12 & = 10 \\ x^2 - x - 22 & = 0 \\ x_3 + x_4 = \frac{-b}{a} = \frac{-(-1)}{1} & = 1 \end{align}$
Sehingga jumlah semua akar-akarnya :
$ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 + 1 = 2 $
Jadi, jumlah semua akar-akarnya adalah 2. $ \heartsuit$
Nomor 9
Luas sebuah lingkaran adalah fungsi dari kelilingnya. Jika keliling sebuah lingkaran adalah $ x $ , maka laju perubahan luas lingkaran terhadap kelilingnya adalah ....
$\clubsuit \, $ Menentukan luas lingkaran dalam $ x $
$\begin{align} \text{ Keliling lingkaran } \, & = 2\pi r \\ x & = 2\pi r \\ r & = \frac{x}{2\pi} \\ \text{Luas Lingkaran } \, & = \pi r^2 \\ & = \pi \left( \frac{x}{2\pi} \right)^2 \\ L & = \frac{x^2}{4\pi } \end{align}$
$\clubsuit \, $ Laju luas adalah turunan
$\begin{align} \text{ Laju Luas } \, & = L^\prime \\ & = \frac{2x}{4\pi} \\ & = \frac{x}{2\pi} \end{align}$
Jadi, laju perubahan luasnya adalah $ \frac{x}{2\pi} . \heartsuit $
Nomor 10
umptn_mat_ipa_2_2000.png
Daerah yang diarsir dapat dinyatakan sebagai himpunan titik ....
$\spadesuit \, $ Menganalisa setiap daerah di kuadran I dan III
$\spadesuit \, $ Daerah arsiran Kuadran I
Garis :
yang diarsir di bawah garis, sehingga $ y \leq x \, $ atau $ |y| \leq |x| $
Kurva :
yang diarsir di atas kurva, sehingga $ y \geq x^3 \, $ atau $ |y| \geq |x^3| $
Dari kuadran I ini, diperoleh $ |x^3| \leq |y| \leq |x| \, $ ....(i)
$\spadesuit \, $ Daerah arsiran Kuadran III
Garis :
yang diarsir di atas garis, sehingga $ y \geq x $ .
Karena Kuadran III nilai $ x $ dan $ y $ negatif, maka ketika diberi nilai mutlak, tanda ketaksamaan di balik
( contoh : $ -2 \geq -5 , \, $ maka $ |-2|=2 \leq |-5| =5 $ ).
Sehingga, $ y \geq x \, $ atau $ \, |y| \leq | x| $
Kurva :
yang diarsir di bawah kurva, sehingga $ y \leq x^3 \, $ atau $ |y| \geq |x^3| $
Dari kuadran III ini, diperoleh $ |x^3| \leq |y| \leq |x| \, $ ....(ii)
Jadi, dari dua daerah arsiran baik di kuadran I maupun kuadran III (bentuk (i) dan bentuk (ii) ) diperoleh hasil yang sama yaitu $ |x^3| \leq |y| \leq |x| . \heartsuit $
Nomor Soal Lainnya : 1-5 6-10