Pembahasan Sistem Persamaan SBMPTN 2017 Matematika IPA kode 141

Soal yang Akan Dibahas
Jika $ a $ dan $ b $ memenuhi
$ \left\{ \begin{array}{c} \frac{9}{a + 2b} + \frac{1}{a - 2b} = 2 \\ \frac{9}{a + 2b} - \frac{2}{a - 2b} = -1 \\ \end{array} \right. $
maka $ a - b^2 = .... $
A). $ 1 \, $ B). $ 2 \, $ C). $ 3 \, $ D). $ 5 \, $ E). $ 9 $

$\spadesuit $ Konsep Dasar
*). Untuk menyelesaikan suatu sistem persamaan dapat dilakukan dengan metode eliminasi dan substitusi.

$\clubsuit $ Pembahasan
*). Menyelesaikan soal :
Misalkan : $ p = \frac{1}{a + 2b} $ dan $ q = \frac{1}{a - 2b} $
Sistem persamaan pada soal menjadi :
$ \left\{ \begin{array}{c} 9p + q = 2 \\ 9p- 2q = -1 \\ \end{array} \right. $
*). Eliminasi pers(i) dan pers(ii) :
$ \begin{array}{cc} 9p + q = 2 & \\ 9p- 2q = -1 & - \\ \hline 3q = 3 & \\ q = 1 & \end{array} $
Pers(i): $ 9p + q = 2 \rightarrow 9p + 1 = 2 \rightarrow p = \frac{1}{9} $
Kita peroleh :
$ p = \frac{1}{9} \rightarrow \frac{1}{a + 2b} = \frac{1}{9} \rightarrow a + 2b = 9 $ ....(iii)
$ q = 1 \rightarrow \frac{1}{a - 2b} = 1 \rightarrow a - 2b = 1 $ ....(iv)
*). Eliminasi pers(iii) dan pers(iv) :
$ \begin{array}{cc} a + 2b = 9 & \\ a - 2b = 1 & - \\ \hline 4b = 8 & \\ b = 2 & \end{array} $
Pers(iii): $ a + 2b = 9 \rightarrow a + 2.2 = 9 \rightarrow a = 5 $
*). Menentukan nilai $a - b^2 $ :
$\begin{align} a - b^2 & = 5 - 2^2 = 5 - 4 = 1 \end{align} $
Jadi, nilai $ a - b^2 = 1 . \, \heartsuit $

Soal dan Pembahasan SBMPTN 2017 Matematika IPA Kode 141


Nomor 1
Jika $ a $ dan $ b $ memenuhi
$ \left\{ \begin{array}{c} \frac{9}{a + 2b} + \frac{1}{a - 2b} = 2 \\ \frac{9}{a + 2b} - \frac{2}{a - 2b} = -1 \\ \end{array} \right. $
maka $ a - b^2 = .... $
A). $ 1 \, $ B). $ 2 \, $ C). $ 3 \, $ D). $ 5 \, $ E). $ 9 $
Nomor 2
Seorang pelajar berencana untuk menabung di koperasi yang keuntungannya dihitung setiap semester. Apabila jumlah tabungan menjadi dua kali lipat dalam 5 tahun, maka besar tingkat suku bunga per tahun adalah ....
A). $ 2(\sqrt[10]{2}-1) \, $ B). $ 2(\sqrt[5]{2}-1) \, $
C). $2(\sqrt{2}) \, $ D). $ 2(\sqrt[5]{2}) \, $ E). $ 2(\sqrt[10]{2} ) $
Nomor 3
Banyak bilangan bulat $ x $ yang memenuhi pertidaksamaan $ \frac{|x-2|+2}{|x-2|-2} \geq 2 $ adalah .....
A). $ 4 \, $ B). $ 5 \, $ C). $ 6 \, $ D). $ 7 \, $ E). $ 8 $
Nomor 4
Diketahui vektor $ \vec{a} = (4, 6) $ , $ \vec{b} = (3, 4) $ , dan $ \vec{c}=(p,0)$. Jika $ \vec{c} - \vec{a} $ tegak lurus $ \vec{b} $ , maka kosinus sudut $ \vec{a} $ dan $ \vec{c} $ adalah ......
A). $ \frac{1}{13}\sqrt{13} \, $ B). $ \frac{2}{13}\sqrt{13} \, $ C). $ \frac{10}{13}\sqrt{13} \, $ D). $ \frac{3}{13} \, $ E). $ \frac{10}{13} \, $
Nomor 5
Banyaknya solusi yang memenuhi $ \sec x. \csc x - 3\sec x + 2 \tan x = 0 $ adalah ......
A). $ 0 \, $ B). $ 1 \, $ C). $ 2 \, $ D). $ 3 \, $ E). $ 4 \, $

Nomor 6
Persamaan salah satu asimtot dari hiperbola
$ 4y^2 - x^2 + 16y + 6x + 3 = 0 $ adalah .....
A). $ x + 2y + 5 = 0 \, $
B). $ x - 2y + 1 = 0 \, $
C). $ x - 2y + 7 = 0 \, $
D). $ x + 2y + 1 = 0 \, $
E). $ x + 2y - 1 = 0 \, $
Nomor 7
Hasil bagi $ p(x) = (a-2b)x^3 + (a+b)x^2 + 1 $ oleh $ x - 1 $ adalah $ q(x) $ dengan sisa 1. Jika $ q(x) $ dibagi oleh $ x + 2 $ bersisa $ -8 $, maka $ a + b = .... $
A). $ -2 \, $ B). $ -1 \, $ C). $ 1 \, $ D). $ 2 \, $ E). $ 3 $
Nomor 8
Diketahui suatu lingkaran kecil dengan radius $ 3\sqrt{2} $ melaui pusat suatu lingkaran besar yang mempunyai radius 6. Ruas garis yang menghubungkan dua titik potong lingkaran merupakan diameter dari lingkaran kecil, seperti pada gambar. Luas daerah irisan kedua lingkaran adalah ....
A). $ 18\pi + 18 \, $ B). $ 18\pi - 18 \, $
C). $ 14\pi + 14 \, $ D). $ 14\pi - 15 \, $
E). $ 10\pi + 10 $
Nomor 9
Jika $ \int_{-4}^4 f(x) (\sin x + 1) dx = 8 $ , dengan $ f(x) $ fungsi genap dan $ \int_{-2}^4 f(x) dx = 4 $ , maka $ \int_{-2}^0 f(x) dx = .... $
A). $ 0 \, $ B). $ 1 \, $ C). $ 2 \, $ D). $ 3 \, $ E). $ 4 $
Nomor 10
$ \displaystyle \lim_{x \to \frac{\pi}{2} } \frac{x\cot ^2 x}{1 - \sin x} = .... $
A). $ \frac{1}{2} \, $ B). $ 1 \, $ C). $ \frac{\pi}{2} \, $ D). $ 2 \, $ E). $ \pi $

Nomor 11
$ \displaystyle \lim_{x \to \infty } \, x \sec \frac{1}{x} \left(1 - \cos \frac{1}{\sqrt{x}} \right) = .... $
A). $ \frac{1}{2} \, $ B). $ \frac{1}{3} \, $ C). $ \frac{1}{4} \, $ D). $ \frac{1}{5} \, $ E). $ \frac{1}{6} $
Nomor 12
Jika kurva $ y = \frac{x^3 - 3x +2}{\frac{1}{a}x(x^2-ax-6)} $ mempunyai dua asimtot tegak, maka asimtot datar dari kurva tersebut adalah ....
A). $ y = 1 \, $ B). $ y = \frac{1}{2} \, $
C). $ y=-\frac{1}{2} \, $ D). $ y = -1 \, $
E). $ y = -2 $
Nomor 13
Jika $ f(x) = \cot x $ dan $ g(x) = \sec x $ , maka $ \frac{d(g \circ f)}{dx} = ....... $
A). $ \frac{-\sin (\cot x)}{\cos ^2 (\cot x) . \sin ^2 x } \, $
B). $ \frac{\sin (\cot x)}{\cos ^2 (\sec x) . \sin ^2 x } \, $
C). $ \frac{\sin (\cot x)}{\cos ^2 (\cot x) . \cos ^2 x } \, $
D). $ \frac{\sin (\sec x)}{\cos ^2 (\sec x) . \cos ^2 x } \, $
E). $ \frac{\cos (\sec x)}{\cos ^2 (\sec x) . \cos ^2 x } $
Nomor 14
Diketahui garis singgung $ f(x) = \frac{x^2 \sin x}{\pi} $ di titik $ x = \frac{\pi}{2} $ berpotongan dengan garis $ y = 3x - \pi $ di titik $ (a,b) $ , maka $ a + b = .... $
A). $ \pi \, $ B). $ \frac{3}{4}\pi \, $ C). $ \frac{1}{2}\pi \, $ D). $ \frac{1}{4}\pi \, $ E). $ \frac{1}{8}\pi \, $
Nomor 15
Di dalam kotak I terdapat 12 bola putih dan 3 bola merah. Di dalam kotak II terdapat 4 bola putih dan 4 bola merah. Jika dari kotak I dan kotak II masing-masing diambil 2 bola satu per satu dengan pengembalia, maka peluang yang terambil adalah 1 bola merah adalah .....
A). $ 0,04 \, $ B). $ 0,10 \, $ C). $ 0,16 \, $ D). $ 0,32 \, $ E). $ 0,40 $